Hur kan vi närma oss 1,5°-livsstilar?

Image
lifestyle options
2022-11-09

Här är en lista över 50 forskningsbaserade sätt att minska ditt klimatavtryck!

Den internationella forskargruppen i EU-projektet "1.5° Lifestyles" har samlat in 50 forskningsbaserade sätt för individer att minska sitt koldioxidavtryck, med Parisavtalets 1,5°-mål i åtanke.

De insamlade livsstilsvalen är indelade i fem områden

  • Livsmedel
  • Transport
  • Boende
  • Fritid
  • Övrigt

Forskningsprocessen var kvalitativ och skedde i tre steg. Efter en grundlig internationell litteraturgenomgång identifierades 500 livsstilsval, som sedan rangordnades enligt sin konsekvensnivå. Av dessa valdes en kort lista ut och validerades genom expertintervjuer. Om du vill fördjupa dig i metodiken kan du hitta mer information här.

De 50 livsstilsvalen utgör grunden inte bara för den fortsatta forskningsprocessen utan även för de "Thinking Labs" för medborgare och intressenter som pågår i de fem länderna (Tyskland, Ungern, Lettland, Spanien och Sverige) som utgör fallstudier i projektet. Observera därför att listan över livsstilsval kan komma att utvecklas fortsatt under projektets gång.

Den nuvarande förteckningen innehåller livsstilsval med olika nivåer av minskning av hushållens koldioxidutsläpp. Graden av inverkan kommer att meddelas under de kommande månaderna. Håll därför utkik på vår webbplats!

För att informera och inspirera våra läsare planerar dessutom projektets kommunikationsteam en veckolång kampanj om några av de 50 livsstilsvalen via projektets sociala medier-kanaler!

Image
livstil list för mat och transport
Image
livstil list för bostad, fritids, övriga

Den fullständiga listan över klimatsmarta livsstilsval finns här.