Nytt bokkapitel: “Femtio nyanser av tillräcklighet: semantisk förvirring och brist på policy"

Image
Balance - not too little, not too much, just enough.
Balans - inte för lite, inte för mycket. Pixabay: Wal.
2023-07-22

Begreppet tillräcklighet (eng. "sufficiency"), som den senaste tiden fått allt större uppmärksamhet, utforskas på djupet i ett nyligen publicerat bokkapitel i Routledge Handbook of Environmental Policy.

Bakom kapitlet står EU 1.5° Lifestyles-forskarna Doris Fuchs och Pia Mamut (Universitetet i Münster), ledamoten i projektets rådgivande nämnd Sylvia Lorek (SERI), samt Anica Roßmöller (Universitetet i Münster). I texten fördjupar de sig i olika tolkningar av tillräcklighet i miljöpolitisk forskning, samt i utmaningarna med att implementera tillräcklighetsorienterad politik i vårt nuvarande politiskt-ekonomiska system.

Kapitlet inleds med att behovet av ett paradigmskifte understryks, där tillräcklighet ses som en nödvändig förutsättning för hållbarhet och för att minska den globala resursförbrukningen. Författarna menar att åtgärder som syftar till ökad effektivitet misslyckats med att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan. Därför krävs nu ett fokus på tillräcklighetsåtgärder vid sidan om effektivitetsstrategier.

Begreppet tillräcklighet utforskas sedan från olika perspektiv, från dess positiva konnotationer av tillfredsställelse och välbefinnande till dess negativa associationer om brist och uppoffring. Författarna hävdar att tillräcklighetens natur utmanar den kapitalistiska ekonomins ständiga ackumulation och tillväxtdynamik, vilket bidrar till dess begränsade praktiska införlivande i politiken.

En viktig aspekt som tas upp i kapitlet är den semantiska förvirringen kring begreppet tillräcklighet, som leder till utmaningar vad gäller policyutvärdering av åtgärder med fokus på tillräcklighet. Författarna förespråkar en förståelse av tillräcklighet baserat på kärnidén om att någonting "är nog". Genom exempel från transport-, livsmedels- och bostadssektorerna, diskuteras även svårigheterna med att skilja tillräcklighetspolitik från politik som syftar till att undvika, förbättra eller flytta resursanvändning. Författarna understryker vikten av att tydligt definiera "vad som är nog", för att kunna fastställa en genuin politik för tillräcklighet.

Utan att bortse från det viktiga bidrag som politik som syftar till minskad resursanvändning innebär, vill författarna understryka att det i nuläget finns en brist på tillräcklighetsorienterade policyer i praktiken. De menar att det finns ett akut behov av att utveckla metoder för att utforma och utvärdera tillräcklighetspolicyer och förespråkar en bredare samhällelig dialog i frågan om "vad som är nog". "Femtio nyanser av tillräcklighet" ger insikter om utmaningarna och potentialen med en tillräcklighetsorienterad politik i strävan efter hållbarhet. Kapitlet är en uppmaning till handling för forskare och praktiker att bli en del av att vara med och utveckla strategier för att införliva tillräcklighet i miljöpolitik- och styrning.

För den som är intresserad av att ytterligare utforska begreppet tillräcklighet, såväl som andra miljöpolitiska begrepp, ger The Routledge Handbook of Environmental Policy en överblick av den nyaste forskningen inom området.

Pia Mamut - WWU (översatt av Josefine Henman - IIIEE)