Om 1,5° -målet

Vad är 1,5°-målet?

Vetenskaplig forskning om prognoser för utsläpp av växthusgaser, klimatmodellering och bedömningar av klimatförändringarnas effekter på jorden och mänskliga samhällen visar att vår bästa chans att mildra de värsta effekterna av klimatkrisen är att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån. Att uppnå 1,5°-målet skulle avsevärt minska riskerna och effekterna av klimatförändringarna, såsom ekosystemkollaps, extrema temperaturer, kraftig nederbörd, ekologiska skador på grund av torka, jordbruksskador och havsnivåhöjning.  

Målet "att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2, helst 1,5 grader Celsius" antogs av 196 regeringar 2015 som en del av det rättsligt bindande Parisavtalet. Men för att nå målet krävs snabba och drastiska minskningar av växthusgasutsläppen och netto-nollutsläpp globalt i mitten av 2000-talet.  

Enligt konsumtionsbaserad utsläppsredovisning måste utsläppen i höginkomstländerna minskas med mer än 90 % fram till 2050. Fönstret för effektiva åtgärder är litet och stängs snabbt - om de globala utsläppen fortsätter på nuvarande nivå under det kommande decenniet kommer chansen att uppnå 1,5°-målet att gå förlorad.