Om 1,5° -målet

Vad är 1,5°-målet?

Långvarig vetenskaplig forskning om prognoser för utsläpp av växthusgaser, klimatmodellering och bedömningar av klimatförändringarnas effekter på jorden och det mänskliga samhället visar att vår bästa chans att mildra de värsta effekterna av klimatkrisen är att begränsa uppvärmningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån. Att uppnå 1,5°-målet skulle avsevärt minska riskerna och effekterna av klimatförändringarna, inklusive ekosystemkollaps, extrema temperaturer, kraftiga nederbördshändelser, jordbruksskador och ekologiska skador på grund av torka samt höjning av havsnivån.  

Målet "att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2, helst 1,5 grader Celsius" antogs av 196 regeringar 2015 som en del av det rättsligt bindande Parisavtalet. Men för att nå målet krävs snabba och drastiska minskningar av växthusgasutsläppen och att man uppnår netto-nollutsläpp globalt sett i mitten av 2000-talet.  

Enligt konsumtionsbaserad utsläppsredovisning måste utsläppen i höginkomstländerna minskas med mer än 90 % fram till 2050. Fönstret för effektiva åtgärder är litet och stängs snabbt - om de globala utsläppen fortsätter på nuvarande nivå under det kommande decenniet kommer chansen att uppnå 1,5°-målet att gå förlorad.